UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

HỘI THI LÀM ĐD DẠY HỌC

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT KHÁCH TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Chức năng, nhiệm vụ Khoa Xã hội và Nhân văn

I. Chức năng

Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các các tổ chức, đơn vị liên quan đến Khoa. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

3. Lp kế hoch và tchc thc hin các hot đng giáo dục đào to theo kế hoch chung ca trưng, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; biên son tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tchc nghiên cu ci tiến phương pháp ging dy, hc tp; xây dng và thc hin phương pháp kim tra, đánh giá kết quhc tp, rèn luyn ca học sinh sinh viên, bo đảm chun đu ra của người học theo cam kết đã được công b, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

5. Tổ chức phát triển các chuyên đề bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách giáo khoa và đào tạo lại đội ngũ giáo viên theo quy định.

6. Xây dng kế hoch phát trin đi ngũ ging viên, ngành nghề đào tạo, cơ svt cht phc vcho đào to và nghiên cu khoa hc, tăng cưng điu kin bo đm cht lưng đào tạo.

7. Xây dng kế hoch và tchc thc hin công tác giáo dc chính tr, tư tưng, đo đc, li sng cho giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên; có kế hoạch đào to, bi dưng nâng cao trình đchuyên môn, nghip vcho ging viên và ngưi lao đng khác thuc khoa;

8. Tchc đánh giá cán bqun lý, ging viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bqun lý trong trường theo quy đnh ca nhà trường.

9. Quản lý giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

10. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ làm việc của giảng viên; thực hiện quy chế đào tạo của học sinh, sinh viên và học viên thuộc khoa quản lý.

11. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ đào tạo do khoa quản lý.

12. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Khoa theo quy định hiện hành.

13. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN

Thứ 2 (20/01/2020):
- 9h30: Họp Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 15h00: Họp Đảng ủy. Địa điểm: phòng họp số 1.
Thứ 3 (21/01/2020):
Thứ 4 (22/01/2020):
- Các đơn vị hoàn tất niêm phong phòng làm việc và bàn giao cho Đội vệ sĩ.
Thứ 5 (23/01/2020):
Thứ 6 (24/01/2020):
- 21h00 - 22h00: Gặp mặt Tất niên, đón Giao thừa năm Canh Tý. Thành phần: Lãnh đạo trường, đại diện đơn vị, đoàn thể thuộc trường. Địa điểm: Phòng họp số 1.
Thứ 7 (25/01/2020):
Chủ Nhật (26/01/2020):

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết đến website trường CĐSP Thái Bình qua phương tiện nào
 
You are here: Home Khoa Xã hội và Nhân văn Chức năng, nhiệm vụ Khoa Xã hội và Nhân văn