Lịch công tác tuần

- 14h00: Họp về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2022-2023. Thành phần Lãnh đạo trường; Trưởng/phụ trách các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức – Hành chính; Trưởng khoa GDPT và BDGV; Hiệu trưởng Trường TH,THCS và THPT Quách Đình Bảo; Kế toán trưởng; Đ/c Nghị (Phó trưởng phòng TC-HC); Đ/c Khoa (phòng KH-TC).
Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 7h30: Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại điểm cầu Thái Bình. Thành phần: Theo giấy mời (Dự kiến).
14h00: Họp Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Giới thiệu về Khoa Xã hội và Nhân văn

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:00
  • Written by Super User

1. Khái quát quá trình phát triển

      Khoa Xã hội và Nhân văn là đơn vị cơ sở trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Khoa gắn liền với lịch sử hơn 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Năm 2004, khoa Xã hội được tái thành lập gồm 5 tổ chuyên môn: Văn học, Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lí, Thông tin thư viện – Quản trị văn phòng. Năm 2014, khoa Xã hội được đổi tên thành khoa Xã hội và Nhân văn. Tháng 12 năm 2019, khoa sáp nhập hai bộ môn Văn học và Tiếng Việt thành bộ môn Ngữ văn.

      Trong suốt các chặng đường lịch sử, khoa luôn tự hào về đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, tâm huyết với nghề nghiệp, là những tấm gương nhà giáo mẫu mực. Hiện nay, khoa có 14 giảng viên (13 giảng viên biên chế, 01 giảng viên hợp đồng) đều là thạc sĩ thuộc các chuyên ngành Văn học, Ngôn ngữ, Lịch sử, Địa lí, Phương pháp giảng dạy, Văn hóa học, trong đó có 01 giảng viên đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ và 03 giảng viên chính.

      Trong những năm qua, khoa là đơn vị chủ lực đào tạo giáo viên Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cấp trung học cơ sở cho tỉnh với số lượng lớn và chất lượng cao. Bên cạnh đó, khoa còn đào tạo đội ngũ cán bộ thư viện, quản trị văn phòng, công tác xã hội, Việt Nam học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Các giảng viên trong khoa tham gia giảng dạy một số học phần cho các khoa Tự nhiên, Ngoại ngữ, Tiểu học, Mầm non, Giáo dục thể chất – Quốc phòng và Nghệ thuật góp phần đào tạo giáo viên các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Khoa đảm nhiệm giảng dạy một số chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trung học cơ sở, cán bộ văn thư và thư viện trong nhà trường.

      Các giảng viên trong khoa luôn khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học với các đề tài cấp tỉnh, cấp ngành, cấp trường, cấp đơn vị có chất lượng và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Hơn nữa, nhiều cuốn sách, giáo trình, tài liệu dạy học của các giảng viên trong khoa viết đã được sử dụng rộng rãi và tái bản nhiều lần.

      Tập thể cán bộ, giảng viên khoa Xã hội và Nhân văn luôn phát huy truyền thống, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh và phát triển.

      2. Chức năng và nhiệm vụ

      2.1. Chức năng

      Khoa Xã hội và Nhân văn tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

      2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

      Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành.

      Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của trường với các tổ chức, đơn vị liên quan đến khoa. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

      Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

      Tổ chức phát triển các chuyên đề bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách giáo khoa và đào tạo lại đội ngũ giáo viên theo quy định.

      Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

      Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.

      Tổ chức đánh giá cán bộ quản lí, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lí trong trường theo quy định của nhà trường.

      Quản lí giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

      Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ làm việc của giảng viên; thực hiện quy chế đào tạo của học sinh, sinh viên và học viên thuộc khoa quản lí.

      Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ đào tạo do khoa quản lí.

      Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đợn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của khoa theo quy định hiện hành.

      Quản lí và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của trường.

      Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

      3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Bộ môn

Cán bộ, giảng viên

Trình độ

Chức vụ

Văn học

Cao Thị Hồng Hạnh

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

Nguyễn Thị Khánh Xuân

Thạc sĩ

Phó trưởng bộ môn

Phó Chủ tịch Công đoàn khoa

Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sĩ, GVC

Phó trưởng khoa phụ trách khoa

Nguyễn Thị Yến

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thạc sĩ

Giảng viên

Lịch sử

Hoàng Thị Miền

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

Phó trưởng khoa

Phạm Thị Chi

Thạc sĩ, GVC

Chủ tịch Công đoàn khoa

Hoàng Thị Ngân

Thạc sĩ

Giảng viên

Vũ Thị Ngọc Yến

Thạc sĩ

Giảng viên

Bí thư Liên chi đoàn khoa

Nguyễn Thanh Huyền

Thạc sĩ

Giảng viên

Trợ lý khoa

Địa lí

Vũ Thị Minh Nguyệt

Thạc sĩ, GVC

Trưởng bộ môn

Nguyễn Thị Nhường

Thạc sĩ, NCS

Giảng viên

Nguyễn Thị Hồng Xuyến

Thạc sĩ

Giảng viên

Thông tin thư viện – Quản trị văn phòng

Đoàn Thị Hiệp

Thạc sĩ

Giảng viên

 

       4. Thành tích đạt được trong những năm gần đây

      Danh hiệu thi đua

      Năm học 2015 - 2016: Tập thể lao động tiên tiến

      Năm học 2016 - 2017: Tập thể lao động xuất sắc

      Năm học 2017 - 2018: Tập thể lao động tiên tiến

      Năm học 2018 - 2019: Tập thể lao động tiên tiến

      Năm học 2019 - 2020: Tập thể lao động tiên tiến

      Hình thức khen thưởng

      Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình năm học 2017 – 2018

      Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình năm học 2018 – 2019

      Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019

      Giải thưởng khoa học và công nghệ

      01 giải Nhì Hội thi sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kĩ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VII 2016 – 2017

      01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích Hội thi sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kĩ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VIII 2018 – 2019

      5. Mục tiêu trong những năm tới

      Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên; bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cấp trung học cơ sở; bồi dưỡng cán bộ văn thư, thư viện trong trường học.

      Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và sách giáo khoa mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

      Đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên, tập trung nghiên cứu các đề tài khoa học sư phạm ứng dụng, có tính thực tiễn cao. Tham gia viết sách giáo khoa chương trình địa phương, viết sách tham khảo cho học sinh, sinh viên, giáo viên.

      Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cao, phong cách sư phạm mẫu mực.

Nguyễn Thị Thu Hà - Hoàng Thị Miền

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn