LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 2 (Ngày 23/5/2022)

- 8h00: Hội đồng tự đánh giá đề tài cấp Tỉnh thực hiện năm 2021. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Làm việc với Tỉnh đoàn Thái Bình về việc duyệt công tác tổ chức Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Thành phần: Đ/c Tâm PHT - Đại diện Lãnh đạo trường; Đoàn làm việc của Tỉnh đoàn Thái Bình; BCH Đoàn trường. Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 3 (Ngày 24/05/2022)

- 7h30: Họp Lãnh đạo trường (mời đ/c Hằng TP Quản lý ĐT&NCKH, đ/c Hà Phó TP Quản lý ĐT&NCKH tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 4 (Ngày 25/5/2022)

- 8h45: Đ/c Yến Q.HT dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thái Bình. Địa điểm: Hội trường D, Trường Đại học Thái Bình.

Thứ 5 (Ngày 26/5/2022)

- 8h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo QĐ số 100/QĐ-CĐSP ngày 22/4/2022. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Hội nghị chuyên môn. Đ/c Tâm PHT chủ trì. Thành phần: Đại diện LĐT; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc trường (trừ Trường MN Hoa Hồng); Tổ trưởng các tổ chuyên môn, đ/c Đường, Tú Anh (Phòng Quản lý ĐT&NCKH). Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.
- 16h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, trình độ CĐ, Khóa 2019-2022. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.

Thứ 6 (Ngày 27/5/2022)

- 7h00: Tổng duyệt Chương trình Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 8h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 13h00: Đại hội Đoàn trường (Phiên thứ Nhất). Thành phần: Theo Giấy mời. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 14h00: Họp BCH Công đoàn và Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT MỚI

Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chính

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:11
  • Written by Super User

1. Khái quát lịch sử phát triển

     Phòng Tổ chức - Hành chính (TCHC) được thành lập từ tháng 10/1959 (cùng với sự ra đời của trường Trung học Sư phạm Thái Bình). Quá trình hình thành và hoạt động của phòng Tổ chức - Hành chính gắn liền với hơn 60 năm xây dựng, phát triển của nhà trường.

     Giai đoạn đầu từ khi thành lập đến tháng 10/1964, phòng có tên là Phòng Tổ chức - Hành chính. Giai đoạn tiếp theo, cùng với quá trình phát triển của nhà trường, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức - Hành chính có nhiều thay đổi qua các thời kì ở từng trường thành viên, cụ thể như: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bộ phận Tổ chức cán bộ, Tổ tổ chức cán bộ, Phòng Tổ chức cán bộ.  Tháng 02/2008, Phòng Tổ chức cán bộ sáp nhập với Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên thành Phòng Tổ chức - Chính trị và Công tác sinh viên. Tháng 10/2013, Phòng Tổ chức - Hành chính chính thức được kiện toàn, sau khi tách bộ phận Công tác sinh viên và sáp nhập phòng Hành chính tổng hợp. Trong quá trình xây dựng và phát triển, phòng luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính

2.1. Chức năng

      - Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lí về công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện quản lí chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của Trường;

     - Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lí về công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ và lễ tân, khánh tiết của trường; phối hợp hoạt động với các đơn vị trực thuộc trường theo chương trình, kế hoạch làm việc.

2.2. Nhiệm vụ

     - Thực hiện công tác Tổ chức cán bộ:

     + Trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; xây dựng trình Hiệu trưởng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Trường; giúp Hiệu trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ.

     +  Tham mưu, lập đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức của Trường.

    + Tham mưu, chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, viên chức và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường.

    + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành hoặc bãi bỏ các nội quy, quy định trong nội bộ nhà trường đảm bảo thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và công việc chung của Trường.

    + Nghiên cứu, tham mưu cho Hiệu trưởng việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển chức vụ lãnh đạo các đơn vị trong phạm vi Trường; triển khai công tác quy hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường.

    + Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện quản lí cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng: Theo dõi, đánh giá lao động và kết quả lao động hằng tháng, năm theo quy định; quản lí hồ sơ, lí lịch cán bộ; chủ trì tổ chức, theo dõi làm thủ tục về nhân sự cử đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài, tiếp nhận cán bộ viên chức đi học tập, công tác về tiếp tục làm việc.

    + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lí, theo dõi và tổng hợp việc chấp hành kỉ luật lao động của cán bộ, viên chức.

    + Chủ trì, phối hợp với phòng Đào tạo thẩm định và xác nhận số giờ giảng vượt định mức của giáo viên trong Trường.

   + Đề xuất phương án điều động người tham gia các kì thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp các hệ của trường. Điều động người đi coi thi hết môn các hệ khi có nhu cầu của các đơn vị thuộc Trường.

    + Thực hiện thủ tục về ký kết và thanh lý các hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng.

    + Tham gia tổ chức, quản lí các lớp bồi dưỡng viên chức ngắn hạn có cấp chứng chỉ của Trường và các lớp liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

    + Nghiên cứu và trình Hiệu trưởng về việc thuyên chuyển công tác, thôi việc cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

   + Chủ trì lập kế hoạch tuyển dụng lao động hằng năm và đề xuất phương án tuyển dụng cho các đơn vị. Đầu mối tổ chức thi tuyển dụng viên chức; phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá hết tập sự với lao động hợp đồng; hoàn thành các thủ tục trình Hiệu trưởng ký hợp đồng dài hạn, ngắn hạn và hợp đồng lao động vụ việc phục vụ nhu cầu công tác của Trường.

    + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các chế độ chính sách đối với người lao động. Chủ trì công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thi nâng ngạch viên chức; nâng bậc lương, thâm niên nhà giáo; trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; làm thủ tục hưu; xác nhận thâm niên công tác và các chế độ khác cho người lao động.

    + Thực hiện thẩm tra, xác minh hồ sơ viên chức và lao động hợp đồng.

   + Làm thường trực Hội đồng kỉ luật, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương; Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ trong Trường.

    + Đề xuất và làm thủ tục trình Hiệu trưởng thành lập, kiện toàn các
Hội đồng tư vấn, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Ban giúp việc, Tổ công tác của Trường, Ban quản lí dự án, đề án, chương trình có sử dụng nhân sự của Trường (trừ các công việc có tính chất chuyên môn thường xuyên của các đơn vị).

    + Lưu trữ, cập nhật thông tin vào hồ sơ cán bộ, sổ sách, báo cáo, các mẫu biểu mẫu thống kê về nhân sự theo quy định; theo dõi tăng giảm biên chế; xác nhận chữ ký, các giấy tờ văn bản của cán bộ viên chức và lao động hợp đồng theo hồ sơ đang quản lí tại phòng.

    + Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức bộ máy, quản trị nhân sự trong phạm vi Trường.

    + Tham gia đề xuất các phương án quản lí, phân phối các nguồn thu đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.

    + Lưu trữ danh sách, địa chỉ của viên chức và lao động hợp đồng chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

    + Quản lí hồ sơ, tài liệu của cán bộ, viên chức và người lao động; nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật và quy định của Trường.

    + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cấp giấy nghỉ phép cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Trường.

    + Giúp Hiệu trưởng chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình, nhiệm vụ công tác có liên quan.

    - Công tác Hành chính, tổng hợp

    + Chủ trì tổng hợp và lập các chương trình và kế hoạch công tác của Trường; tổ chức theo dõi và đôn đốc hoạt động của các đơn vị trong trường thực hiện chương trình, kế hoạch.

    + Chủ trì tổng hợp làm các báo cáo của Trường, lập các biểu và báo cáo thống kê theo yêu cầu của cấp trên và của Trường;

    + Tham mưu, chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu của Trường ở trong nước;

    + Sắp xếp lịch công tác tuần của Trường; soạn thảo các quy định, quy chế thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Trường;

    + Làm công tác thư kí cho Lãnh đạo trường, bao gồm: xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng chủ trì;

    + Tổ chức, quản lí và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư và tài liệu lưu trữ, quản lí và sử dụng con dấu của Trường. Thừa lệnh Hiệu trưởng cấp giấy công tác, giấy giới thiệu cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; làm thẻ viên chức, tiếp nhận bưu phẩm của Trường; chứng nhận bản sao các văn bản của Trường và sao lục văn bản của cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng.

    + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm, các hội nghị chung và các sự kiện của Trường theo nhiệm vụ phân công của Hiệu trưởng.

    + Là đơn vị đầu mối giúp Hiệu trưởng quản lí, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của Trường; Thường trực Hội đồng thi đua Trường.

   +  Đầu mối giao tiếp, sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của Trường. Đảm bảo chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại trường khi có yêu cầu và được Hiệu trưởng phê duyệt.

   + Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Lãnh đạo trường đi công tác.

   + Điều hành sử dụng xe ô tô của Trường. Quản lí và điều phối sử dụng các phòng họp, phòng khách của Trường; vệ sinh, phục vụ các phòng làm việc của Lãnh đạo trường và các phòng họp do Phòng trực tiếp quản lí. Đảm bảo các điều kiện vật chất làm việc theo quy định cho Lãnh đạo trường.

   + Quản lí in và chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Trường để phát hành các loại hồ sơ tuyển sinh, in các tài liệu phục vụ cho chỉ đạo, quản lí của Trường, các loại giấy tờ, sổ sách của Trường.

   + Chủ trì mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm; tham gia quản lí, cấp phát thiết bị.

   + Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính mua sắm, cấp phát phát văn phòng phẩm, quà tặng và vật phẩm lưu niệm của Trường theo quy định.

   + Phối hợp với Công đoàn trường, các đơn vị liên quan và gia đình làm thủ tục tang lễ khi cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, sinh viên của Trường qua đời và thực hiện hiếu, hỷ theo quy định hiện hành.

   + Thực hiện cải cách hành chính, triển khai cơ chế hành chính "một cửa", ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng. Hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng (tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng ...) cho viên chức các đơn vị, tổ chức thuộc Trường.

   + Quản lí, cập nhật nội dung trên Website nhà trường; giúp Hiệu trưởng quản lí các nội dung thông tin và quảng cáo trong cổng thông tin điện tử của trường.

    - Các công việc khác

    + Thực hiện chế độ báo cáo định kì theo quy định.

    + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các tổ chức, đơn vị liên quan đến lĩnh vực thuộc phòng quản lí. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

    + Quản lí và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

    + Quản lí viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định hiện hành.

    + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

     3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

    Hiện tại, cơ cấu tổ chức của Phòng bao gồm 5 bộ phận chuyên môn nghiệp vụ: Tổ chức cán bộ; Chế độ, chính sách; Văn thư, lưu trữ và công tác văn phòng;  Lễ tân; Tổ xe.

    Tổng số viên chức của Phòng Tổ chức - Hành chính hiện có 11 đồng chí, trong đó có 04 nam, 07  nữ. Trình độ đào tạo: 02 Thạc sĩ, 06 ĐH và 03 trình độ khác. Cụ thể:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chức vụ, nhiệm vụ

1.

Phạm Anh Dũng

1975

ĐH Tin học

Phó TP, Phụ trách phòng.

2.

Phạm Thị Tuyết

1980

Th.s Luật học

Giảng viên kiêm nhiệm

3.

Nguyễn Thùy Sông

1983

CĐ Thư viện thông tin

Viên chức hành chính

4.

Vũ Đình Thuấn

1988

Th.s Khoa học máy tính

Giảng viên kiêm nhiệm

5.

Phan Thị Thuận

1989

ĐH Giáo dục Chính trị

Viên chức hành chính

6.

Phạm Thị Lan Hương

1970

ĐH Kế toán

Viên chức hành chính

7.

Phạm Thị Hằng

1976

ĐHSP Văn

Viên chức hành chính

8.

Nguyễn Thị Toan

1975

ĐH Công tác xã hội

Viên chức hành chính

9.

Đỗ Thị Hạnh

1990

ĐH Công tác xã hội

Lao động hợp đồng

10. 

Đỗ Đức Luyến

1964

TC Nghề GTVT

Lái xe

11. 

Bùi Tiến Bản

1981

ĐH Kế toán

Lao động hợp đồng 68

     Phòng Tổ chức - Hành chính là một tập thể luôn giữ vững kỉ cương, đoàn kết, gắn bó, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Các thành viên trong phòng luôn xác định đúng chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác: là đơn vị trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu; đảm bảo cho các hoạt động của nhà trường thực hiện hiệu quả; luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

4. Thành tích đạt được những năm qua

     Suốt hơn 60 năm đồng hành cùng sự phát triển của trường CĐSP Thái Bình, phòng Tổ chức - Hành chính đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Nhiều năm liền, phòng luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể lao động  xuất sắc cùng các danh hiệu thi đua khác:

- 01 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- 04 Giấy khen của Sở Nội vụ;

- 08 giấy khen của Hiệu trưởng trường CĐSP Thái Bình;

- 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;

- 02 lần đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

     Nhiều cá nhân trong phòng được tặng bằng khen, giấy khen về hoạt động chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Hằng năm, viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính luôn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đóng góp nhiều sáng kiến vào công tác quản lí; là đơn vị đi đầu trong những hoạt động đoàn thể của nhà trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên trong toàn trường.

    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập thể Phòng Tổ chức - Hành chính luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng, bộ môn. Kết quả hoạt động của phòng Tổ chức - Hành chính được đông đảo đơn vị và cá nhân trong và ngoài Trường ghi nhận.

5. Mục tiêu trong những năm tới

     Trong thời gian tới, trước yêu cầu phát triển và đổi mới, Phòng Tổ chức - Hành chính tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết gắn bó giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác; tăng cường sự phối hợp với các khoa, phòng khác để xây dựng Trường CĐSP Thái Bình trở thành một tập thể vững mạnh, phát triển.

     Hơn nửa thế kỉ hình thành, đóng góp và phát triển là cơ sở nền tảng vững chắc để phòng Tổ chức - Hành chính không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Phòng trở thành một đơn vị: đoàn kết, tận tụy, cẩn trọng, hợp tác, chủ động, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả./.

Nguyễn Đắc Toàn (Nguyên Trưởng phòng) – Phạm Thị Tuyết

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn