Lịch công tác tuần

- 08h00: Khai mạc lớp Bồi dưỡng công chức văn hóa - xã hội cấp xã năm 2022.
- 14h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 8h00: Họp Lãnh đạo trường (mời đ/c dung PTP Tổ chức – Hành chính tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Họp góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ. Thành phần: Lãnh đạo trường; Trưởng, Phụ trách các đơn vị thuộc trường; Hiệu trưởng Trưởng TH,THCS,THPT Quách Đình Bảo; Chủ tịch Công đoàn trường; Kế toán trưởng; đ/c Khoa (Phòng KHTC). Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Họp Đảng ủy mở rộng. Thành phần: Đảng ủy; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Ban chi ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Đ/c Tâm PHT đi học Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2022 từ ngày 29/9/2022 đến 30/9/2022.
- 14h00: Họp giao ban Tháng 10/2022. Thành phần: Lãnh đạo trường; Trưởng, Phụ trách các đơn vị thuộc, trực thuộc trường; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; Trưởng ban Thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 16h30: Họp Ban tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
Đ/c Nguyễn Hữu Tâm, Phó Hiệu trưởng trực lãnh đạo (cả ngày).

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Dạy nghề

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:17
  • Written by Super User

     1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN

     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Dạy nghề tiền thân là Trung tâm Ngoại ngữ, được Bộ Giáo dục – Đào tạo cấp phép thành lập hoạt động từ năm 1993 (Công văn số: 2480/TCBT ngày 28/4/1993). Từ năm 2000, Trung tâm Ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo Ngoại ngữ và cấp các Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A và B.

     Ngày 14/4/2012 Trung tâm được hợp nhất với Trung tâm nghề thành Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Dạy nghề. Căn cứ Quyết định 2299/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường CĐSP Thái Bình,  ngày 26/11/2015 Hiệu trưởng Trường CĐSP Thái Bình ban hành Quyết định số 494/QĐ-CĐSP quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin Học - Dạy nghề.

     2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

    Theo Quyết định số 494/QĐ-CĐSP ngày 26/11/2015. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Dạy nghề là đơn vị cơ sở trực thuộc Trường CĐSP Thái Bình, có tư cách pháp nhân, có con dấu.

     * Chức năng

     - Tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B môn tiếng Anh, tiếng Nga; trình độ A môn tiếng Pháp theo chương trình giáo dục thường xuyên.

      - Tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tin học trình độ A và B.

     - Tổ chức dạy nghề, bồi dưỡng nghề và thi cấp chứng chỉ nghề cho giáo sinh, cho các đối tượng lao động xã hội có nhu cầu, góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

     - Liên kết với các trường đại học, học viện, các đối tác khác trong và ngoài nước để đào tạo tại chỗ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành ở trình độ đại học và sau đại học.

     * Nhiệm vụ, quyền hạn

     - Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành.

     - Tổ chức đào tạo và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

     - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các tổ chức, đơn vị liên quan đến Trung tâm. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

     - Chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các cơ sở giáo dục trong hoạt động dạy nghề.

     - Liên kết với các tổ chức, cơ sở đào tạo để bồi dưỡng, hoàn thiện và nâng cao kiến thức cho người học ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học theo quy định.

     - Thực hiện dân chủ, công khai trong các hoạt động chuyên môn và hoạt động tài chính.

     - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

    - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của giáo viên, chấp hành quy chế đào tạo của người học thuộc Trung tâm quản lý.

     - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan soạn thảo các hợp đồng liên kết đào tạo thuộc Trung tâm quản lý.

     - Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ đào tạo do Trung tâm quản lý.

     - Thực hiện các hoạt động thu, chi tài chính theo dúng quy định của Nhà nước và theo quy chế quản lý tài chính của Trường.

    - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc sử dụng con dấu của đơn vị; ký các chứng chỉ do Hiệu trưởng giao bằng văn bản.

     - Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

     - Quản lý viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình truyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng giao.

     3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

     * Cơ cấu tổ chức:

     Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và Phó giám đốc

     Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ: Bộ phận Ngọai ngữ - Tin học - Dạy nghề và Bộ phận Liên kết đào tạo

    * Nhân sự:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Emails

1

Đỗ Thị Lan Hương

Giám đốc

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phí Thị Khoa

Phó giám đốc

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đặng Kim Chuyên

Nhân viên

Đại học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Anh Tuấn

Nhân viên

Đại học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Quách Hồng Dân

Nhân viên

Đại học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      4. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA
     

      4.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

     Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, Trung tâm luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ:

            + Quản lý tổ chức đào tạo liên kết;

            + Quản lý tổ chức đào cấp chứng chỉ;

            + Tham gia hoạt động dạy nghề nông thôn;

            Cụ thể:

     Trung tâm đã tham mưu cho nhà trường liên kết với các Trường Đại học           Sư phạm Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Đại học Thái Nguyên, Đại học Thể dục thể thao Hà Nội, Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN, Đại học Nội vụ, Học viện Hành chính đào tạo nâng chuẩn cho hàng ngàn giáo viên và cán bộ tỉnh Thái Bình. Với các loại hình đào tạo phong phú: liên thông từ trung cấp lên đại học, cao đẳng lên đại học, văn bằng hai, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, Trung tâm đã tạo điều kiện cho người học có cơ hội được học tập bổ sung kiến thức đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới. Các ngành liên kết luôn đáp ứng nhu cầu của người học:

     - Các ngành sư phạm: Sư phạm Toán, Sư phạm Tin học, Sư phạm Sinh, Sư phạm Địa lý , Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục công dân.

     - Các ngành ngoài sư phạm: Công tác xã hội, Quản lý nhà nước, Ngôn ngữ Anh.

     Từ năm 2013 đến năm 2016 trung tâm tuyển sinh đào tạo chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B và chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B cho hơn 1000 học viên.

     Những năm qua Trung tâm đã đào tạo và cấp Chứng chỉ nghề: Công tác xã hội; Thêu ren mỹ thuật; Tin học ứng dụng; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Dịch vụ chăm sóc gia đình và Nấu ăn. Ngoài ra, Trung tâm còn tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956. Chất lượng đào tạo được xã hội đánh giá tốt.

    Bên cạnh đó Trung tâm cũng tham mưu với lãnh đạo nhà trường về liên kết đào tạo và bồi dưỡng cấp chứng chỉ “Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản”, “Nghiệp vụ Sư phạm dành cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng”, “Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập cho trẻ phổ tự kỷ”……

     4.2. Công tác Nghiên cứu khoa học

     100% cán bộ, giảng viên  trung tâm tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao hiệu quả công tác được giao. Trong những năm qua, cán bộ, giảng viên  trung tâm đã tham gia nhiều đề tài cấp đơn vị, cấp trường và cấp tỉnh. Ngoài ra, cán bộ của trung tâm còn tham gia Hội đồng phản biện, thẩm định các thuyết minh đề tài nghiên cứu các cấp và Hội thi HSSV sáng tạo và NCKH cấp trường.

     4.3. Công tác giảng dạy

    - Cán bộ trung tâm tham gia giảng dạy các học phần theo chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng, các lớp Chức danh nghề nghiệp, Bồi dưỡng cán bộ quản lý theo phân công của phòng đào tạo. Ngoài ra cán bộ trung tâm nhiệt tình tham gia biên soạn tài liệu chuyên đề giảng dạy Chức danh nghề nghiệp

    4.4.  Công tác khác

    - Tham gia tích cực, nhiệt tình mọi hoạt động của nhà trường.

Đại hội Chi bộ Trung tâm NN-TH-DN nhiệm kỳ 2020 - 2025

    4.5. Danh hiệu thi đua, khen thưởng

Năm học

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua , Cơ quan ban hành quyết định

2014

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 145/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

2015

Bằng khen

QĐ số 243/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

2015 - 2016

Tập thể lao động tiên tiến

QĐ số 352/QĐ-CĐSP ngày 17/8/2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Thái Bình

2016

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 3273/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

2017 - 2018

Tập thể lao động tiên tiến

QĐ số 286/QĐ-CĐSP ngày 14/9/2018 của Hiệu trưởng trường CĐSP Thái Bình

2018 -2019

Tập thể lao động tiên tiến

QĐ số 382/QĐ-CĐSP ngày 23/9/2019 của Hiệu trưởng trường CĐSP Thái Bình

2019

Bằng khen

QĐ số 21/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của Chủ tịch  UBND tỉnh Thái Bình

     5. MỤC TIÊU NHỮNG NĂM TỚI


     Mở rộng liên kết đào tạo với các học viện, các trường đại học có uy tín trong nước và nước ngoài.

    Mở rộng các ngành nghề liên kết, chú trọng các ngành ngoài sư phạm, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và khu vực.

    Tăng cường mở rộng đào tạo cấp chứng chỉ, kết hợp với các khoa chuyên môn phát triển chương trình đào tạo, tạo điều kiện cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có nhiều cơ hội nghề nghiệp.

    Tạo điều kiện để cán bộ viên chức trung tâm được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

    Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức Trung tâm.

Thạc sĩ Đỗ Thị Lan Hương

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn