Giới thiệu Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, du học và giới thiệu việc làm

  1. Lịch sử hình thành và phát triển

     Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, du học và giới thiệu việc làm được thành lập năm 2015. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy theo Quyết định số 495/QĐ-CĐSP ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

     2. Chức năng, nhiệm vụ

     2.1. Chức năng

    Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tư vấn tuyển sinh, tư vấn du học, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên phục vụ định hướng công tác đào tạo của Nhà trường.

     2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

     - Thực hiện đầy đủ các quy định của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức hoạt động của Trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành.

    - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các các tổ chức, đơn vị liên quan đến Trung tâm. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

     - Phối  hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức đoàn thể trong và ngoài Trường tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh.

    - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động tư vấn du học cho học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật.

    - Giới thiệu các ngành đào tạo, các chương trình đào tạo của Trường và vị trí việc làm của ngành học sau khi tốt nghiệp đến học sinh, sinh viên.

    - Tổ chức các hoạt động tư vấn cho học sinh, sinh viên về phương pháp học tập, đặc điểm của ngành học; các kỹ năng nghề nghiệp và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề đào tạo.

     - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn du học cho học sinh, sinh viên và các đối tượng lao động xã hội có nhu cầu.

     - Tổ chức các lớp bồi dưỡng, các khóa đào tạo ngắn hạn, thăm quan kỹ thuật để bồi dưỡng, trang bị các kiến thức, hình thành và phát triển các kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập và trước khi ra trường.

     - Cung cấp thông tin tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên của Trường và các đối tượng lao động xã hội có nhu cầu.

     - Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ, học bổng cho học sinh, sinh viên.

     - Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức tuyển dụng theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

     - Tổ chức các buổi giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ việc làm cho học sinh, sinh viên.

     - Xây dựng cơ sở dữ liệu về người học đã và chuẩn bị tốt nghiệp theo từng năm học để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động.

     - Khảo sát, thống kê về việc làm của người học sau khi tốt nghiệp.

     - Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin phản hồi của  đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp.

     - Thực hiện các hoạt động thu, chi tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và theo Quy chế quản lý tài chính của Trường.

     - Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

     - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

     - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan soạn thảo các hợp đồng liên quan đến các hoạt động của Trung tâm.

     - Thực hiện các hoạt động thu, chi tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và theo Quy chế quản lý tài chính của Trường.

     - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc sử dụng con dấu của đơn vị.

     - Quản lý viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng giao.

     3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

     Các Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc trung tâm bao gồm: Bộ phận Tư vấn tuyển sinh, bộ phận Tư vấn du học, bộ phận Giới thiệu việc làm.

     Danh sách viên chức đã và đang công tác tại Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, du học và giới thiệu việc làm:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Thời gian làm việc tại TT

Chức vụ hiện tại hoặc đã qua

1

Trần Ngọc Sơn

1977

2016 đến nay

Phó Giám đốc phụ trách TT

2

Nguyễn Thị Vân Anh

1976

Tháng 1/2020 đến nay

Phó Giám đốc

3

Phạm Văn Hoàng

1979

2016 đến nay

Nhân viên

4

Trần Quốc Tùng

1985

2017 đến nay

Nhân viên

5

Nguyễn Thị Thanh Xuân

1970

2015 - 2019

Nguyên Giám đốc

6

Trịnh Hồng Hạnh

1993

2015 - 2020

Nhân viên

7

Phạm Vũ Bích Ngọc

1990

2015 - 2019

Nhân viên

8

Nguyễn Thị Nhuần

1982

2016 - 2017

Nhân viên

9

Phạm Thanh Hoa

1983

2015 - 2016

Nhân viên

10

Trần Minh Hiếu

1984

2015

Trưởng bộ phận TVTS

Hoạt động tư vấn tuyển sinh tại Trung tâm

Lãnh đạo Tập đoàn Seojeong Hàn Quốc với dự án “Korea Nursing Special Program” và cán bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình ngày 31/7/2017

Cán bộ Trung tâm và Sở Ngoại vụ Thái Bình đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Hiệp hội doanh nghiệp Sakura, Nhật Bản về du học và cơ hội việc làm

     4. Thành tích đạt được trong những năm qua

     Liên tục trong 5 năm từ 2015-2020, trung tâm luôn được công nhận là tập thể lao động tiên tiến. Các cán bộ viên chức trong đơn vị đạt được các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, bằng khen của hiệu trưởng.

     Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên trách, các viên chức trong đơn vị trong 5 năm qua đã chủ nhiệm, tham gia 03 đề tài NCKH cấp trường; 04 đề tài cấp đơn vị được nhiệm thu đạt loại giỏi, 02 bài báo đăng trên Tạp chí Giáo dục và xã hội, 05 bài báo đăng trên Tạp chí Văn Nghệ Thái  Bình, 05 bài báo đăng trong Tập san Thông tin khoa học các số 5, 6, 7 của Trường CĐSP Thái Bình.

     5. Mục tiêu trong những năm tới                            

     Nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo trường trong điều hành công việc; chủ động tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo trường những công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

     Chủ động xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị một cách khoa học, phân công nhiệm vụ tới từng cán bộ, viên chức; giám sát, theo dõi, kiểm tra, điều chỉnh nhắc nhở kịp thời khi có vấn đề.

     Xây dựng đơn vị thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, phấn đấu 100% viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, có viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.  

Trần Ngọc Sơn

Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm