Lịch công tác tuần

- 14h00: Họp về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2022-2023. Thành phần Lãnh đạo trường; Trưởng/phụ trách các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức – Hành chính; Trưởng khoa GDPT và BDGV; Hiệu trưởng Trường TH,THCS và THPT Quách Đình Bảo; Kế toán trưởng; Đ/c Nghị (Phó trưởng phòng TC-HC); Đ/c Khoa (phòng KH-TC).
Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 7h30: Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại điểm cầu Thái Bình. Thành phần: Theo giấy mời (Dự kiến).
14h00: Họp Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Giới thiệu Khoa Bồi dưỡng Cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:06
  • Written by Super User

     1. Khái quát lịch sử phát triển

     Khoa Bồi dưỡng Cán bộ Quản lí Giáo dục và giáo viên là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Tiền thân của Khoa là Trường Bồi dưỡng Cán bộ Quản lí Giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Khoa có nhiệm vụ tổ chức, bồi dưỡng, giảng dạy các môn học/chuyên đề theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

     Hiện nay, Khoa có 12 viên chức (trong đó 11/12 cán bộ giảng dạy, 01 viên chức hành chính; 02/11 viên chức có trình độ Tiến sĩ; 09/11 viên chức có trình độ Thạc sĩ)

     2. Chức năng, nhiệm vụ

     2.1. Chức năng

     - Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở;

     -Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo - bồi dưỡng, kế hoạch giảng dạy, học tập;

     - Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình, biên soạn tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

     2.2. Nhiệm vụ

     - Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế tổ chức hoạt động của Trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành.

     - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc của Trường với các tổ chức, đơn vị liên quan đến Khoa. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; theo dõi, đôn đốc Khoa thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

     - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố.

     - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

     - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ và học viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác trong khoa.

     - Tổ chức và đánh giá cán bộ quản lí, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

     - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ làm việc của giảng viên; chấp hành quy chế đào tạo học viên thuộc khoa quản lý.

     - Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ đào tạo do khoa quản lý.

     - Đề xuất nhu cầu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Khoa theo quy định hiện hành.

     -  Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

     3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự :

            Bao gồm lãnh đạo khoa, các bộ môn trực thuộc và các giảng viên:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

      1.             

Phạm Đăng Quân

Trưởng khoa

0986362498

      2.             

Vũ  Thị Bích Liên

Phó trưởng khoa

0975590255

      3.             

Bùi Thị Tuyết Mai

Phó trưởng khoa

0983833874

      4.             

Bùi Trọng Trâm

Giảng viên cao cấp –

nguyên Hiệu trưởng

0913306817

      5.             

Vũ Thị Huyền

Trưởng bộ môn NVQL

0978017857

      6.             

Phan T. Hồng Lan

Trưởng bộ môn LLQL

0934348777

      7.             

Phạm T. Thu Hương

Phó trưởng bộ môn LLQL

0915518819

      8.             

Nguyễn Thị Đạt

Giảng viên

0944110696

      9.             

Phạm Văn Vương

Giảng viên

0986613841

 10.             

Nguyễn Thị Hiền

Giảng viên

0979506589

 11.             

Nguyễn Thị Hạnh

Giảng viên

0948438228

 12.             

Nguyễn Thị Vân

Trợ lí khoa

0386637665

 

 

 

     4. Thành tích đạt được trong những năm qua

     4.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

     Khoa là đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, với nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau cho nhiều ngành, nhiều hệ. Trong 5 năm qua, Khoa đã thực hiện bồi dưỡng cho gần 800 cán bộ quản lí và nguồn cán bộ quản lí giáo dục của các huyện và thành phố. Bên cạnh đó, các giảng viên trong khoa đã tham gia giảng dạy nhiều chuyên đề bồi dưỡng thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho hàng ngàn giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà.

     4.2.Công tác nghiên cứu khoa học.

     Công tác nghiên cứu khoa học luôn được khoa BDCBQLGD & GV đặc biệt chú trọng.Trong 5 năm qua, khoa đã hoàn thành và nghiệm thu hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, 04 đề tài khoa học cấp trường; 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; có nhiều bài nghiên cứu khoa học đăng trong tập san Thông tin khoa học của Trường và các tạp chí trong  nước; có 01 bài đăng trong Hội thảo khoa học quốc tế tại Đại học Thái Nguyên; 02 bài được đăng trên kỉ yếu hội thảo khoa học của Học viện Quản lí giáo dục.

     Tổ chức thành công 02 Hội thi “Học viên sáng tạo và NCKH” cấp khoa với sự tham dự của phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế và toàn thể cán bộ trong khoa, học viên hệ bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục & giáo viên.

     Ngoài ra, giảng viên trong khoa đã tích cực tham gia viết nhiều chuyên đề phục vụ công tác bồi dưỡng thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

     4.3. Thành tích đã được ghi nhận

  1. Tập thể

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2017

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2019

- Tập thể Lao động Tiên tiến, năm 2016; 2017; 2018; 2019

  1. Cá nhân

    * Năm học 2016 - 2017:

            - Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở: Phan Thị Hồng Lan, Nguyễn Thị Đạt

            - Giấy khen của Hiệu trưởng: Vũ Thị Huyền

            - Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen: Phan Thị Hồng Lan

    * Năm học 2017 - 2018:

            - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Nguyễn Thị Đạt, Phạm Thị Thu Hương

            - Giấy khen của Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Vân

            - Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: Phạm Đăng Quân

    * Năm học 2018 - 2019:

            - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Phạm Thị Thu Hương, Phạm Văn Vương

            - Giấy khen của Hiệu trưởng: Vũ Thị Bích Liên

            - Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen: Bùi Thị Tuyết Mai

     5. Mục tiêu trong những năm tới

     - Tập trung tối đa cho nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng khai thác, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin và thiết bị dạy học.

     - Bám sát yêu cầu công tác nghiên cứu khoa học, chú trọng quan tâm đến các đề tài phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn với phương châm “đổi mới,thiết thực và chất lượng”.

     - Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của nhà trường, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được nhà trường giao phó.

     - Chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Trường những nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị một cách hiệu quả, thiết thực.

     - Phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo; chủ động phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

 

                                           Thạc sĩ Vũ Thị Bích Liên - Thạc sĩ Phạm Đăng Quân

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn