Thông báo

-14h00: Họp xây dựng Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường CĐSP Thái Bình. Thành phần: Lãnh đạo Trường (mời đ/c Hằng-Trưởng phòng Đào tạo, đ/c Dũng-Phó trưởng phòng TC-HC, đ/c Tuyết phòng TC-HC tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1
- 16h30: Họp Hội đồng Tuyển sinh. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Đảng ủy Trường CĐSP Thái Bình lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kì 2020 - 2022

       Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình thuộc Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh, hiện có 198 đảng viên, sinh hoạt tại 19 chi bộ. Với đặc điểm có nhiều chi bộ trực thuộc, để bảo bảo đảm tổ chức đại hội chi bộ thành công, không có những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức đại hội, Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đã tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội, triển khai, quán triệt tới từng chi bộ các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Cụ thể:

       Triển khai, quán triệt Kế hoạch số 78-KH/ĐUK, ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kì 2020 – 2025; Hướng dẫn số 06-HD/BTCĐUK ngày 08/11/2019 của Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kì 2020 – 2022.

       Trên cơ sở các văn bản cấp trên, ngày 25/11/2019 Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/ĐU về tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình lần thứ XXI, nhiệm kì 2020 – 2025; Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình nhiệm kỳ 2020 – 2022Theo kế hoạch đã điều chỉnh, đại hội chi bộ được tiến hành từ ngày 09 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3; Đảng ủy chỉ đạo Chi bộ Bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên tổ chức đại hội điểm vào ngày 26 tháng 2 năm 2020.

        Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại hội chi bộ, Đảng ủy bảo đảm việc lãnh đạo toàn diện. Trong đó, việc đầu tiên phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo là công tác nhân sự. Bởi vì làm tốt việc này sẽ góp phần quyết định thành công của Đại hội. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội, nhân sự để tham gia bầu chi uỷ, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. Chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân sự tham gia chi ủy những đảng viên trẻ, có năng lực, uy tín trong chi bộ, cơ quan, đơn vị. Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

       Cùng với công tác chuẩn bị nhân sự, đối với các văn kiện trình đại hội, Đảng ủy yêu cầu báo cáo chính trị của chi bộ trình đại hội phải đi sâu phân tích, đánh giá đúng tình hình, những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội, các chương trình, kế hoạch…; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương và nghị quyết cấp ủy cấp trên. Căn cứ vào đường lối, quan điểm của Đảng, định hướng lớn trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện của cấp trên và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và những năm tiếp theo. Trong đó, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể cũng như cá nhân trong cấp ủy.

       Ngoài công tác nhân sự và chuẩn bị văn kiện cho đại hội, Đảng ủy còn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác khác, như: nắm bắt dư luận, thông tin các vấn đề còn chưa rõ, trang trí, khánh tiết, công tác tài chính…

       Như vậy, có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, đại hội chi bộ trực thuộc sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả này sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXI, nhiệm kì 2020 – 2025 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2020./.

 Th.s Nguyễn Thị Kim Hồng- Đảng ủy viên,
 Bí thư chi bộ, Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị.

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn