Thông báo

- Đ/c Yến Q.HT dự Họp tại Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian: cả ngày (từ 7h30). Địa điểm: Phòng họp P-2.4, Trụ sở UBND Tỉnh.
- 14h00: Họp Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
jQuery Modules Joomla Tabs

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Điều kiện để tổ chức hiệu quả hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học

   1. Mở đầu

     Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 quy định hoạt động trải nghiệm là hoạt động bắt buộc trong các trường phổ thông bao gồm cả trường tiểu học. Hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học làm cho nội dung giáo dục không còn hạn chế, bó hẹp trong sách vở, mà gắn liền với thực tiễn đời sống xã hội; là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động, góp phần phát triển phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ năng sống, niềm tin đúng đắn ở học sinh, hình thành những năng lực cần có của con người trong xã hội hiện đại. Qua đó, việc học hướng tới: học để biết, học để làm, học để tồn tại, học để chung sống.

     Tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực là nhiệm vụ quan trọng của mỗi nhà trường khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

     2. Điều kiện tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học hiệu quả

     2.1. Người quản lý, giáo viên trường tiểu học cần nhận thức đúng về bản chất, quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm

     Hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông mới có mục tiêu là hình thành, phát triển ở học sinh năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, đồng thời góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) và năng lực chung (giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học). Đây là hoạt động giáo dục được tổ chức trong và ngoài nhà trường, trong hoạt động trải nghiệm 100%  học sinh được tham gia, qua đó các em có cơ hội khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn phong phú, biết rung cảm trước cái đẹp của thiên nhiên và tình người, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu đối với quê hương đất nước, ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc để góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam. Như vậy, bản chất của hoạt động trải nghiệm là: học sinh được trải nghiệm, thể nghiệm, chiêm nghiệm, được bày tỏ quan điểm, ý tưởng, được đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, được thể hiện, tự khẳng định bản thân, được tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, của nhóm mình  và của bạn bè,… Từ đó, hình thành và phát triển cho các em những giá trị sống và các năng lực cần thiết.

Hoạt động trải nghiệm của học sinh lớp 4 ở thành phố Thái Bình năm 2019

     Nhà quản lý, các giáo viên ở trường tiểu học cần nhận thức đúng đắn về bản chất nói trên của hoạt động trải nghiệm. Điều này giúp người quản lý có cơ sở lý luận vững chắc trong chỉ đạo nhiệm vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm. Đối với giáo viên, việc nhận thức đúng đắn về bản chất của hoạt động trải nghiệm sẽ giúp họ có phương hướng học tập, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng cần thiết để tổ chức có hiệu quả các hoạt động này.

     Bên cạnh việc nhận thức được bản chất của hoạt động trải nghiệm, nhà quản lý và giáo viên ở trường tiểu học cần nắm vững quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm là:

     Bước 1: Xác định nhu cầu của học sinh để lựa chọn hoạt động trải nghiệm

     Bước 2: Đặt tên cho hoạt động trải nghiệm

     Bước 3: Xác định mục tiêu của hoạt động trải nghiệm

     Bước 4: Xác định nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm

     Bước 5: Lập kế hoạch và xây dựng chương trình tổ chức hoạt động trải nghiệm

     Bước 6: Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động trải nghiệm

     Bước 7: Đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm

     2.2. Giáo viên cần bồi dưỡng những năng lực thiết kế và tổ chức hoạt trải nghiệm.

     Kiến thức lý luận chỉ là điều kiện tiên quyết, là cơ sở khoa học soi đường cho giáo viên trong việc thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở nắm vững kiến thức lý luận, giáo viên cần có phương hướng rèn luyện, bồi dưỡng để hình thành và phát triển những năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm như:

     - Lựa chọn, đặt tên cho hoạt động

     - Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức hoạt động.

     - Triển khai, tổ chức hoạt động

     - Đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm.

     - Hợp tác, làm việc nhóm

     - Phát hiện và giải quyết vấn đề

     - Thu thập và xử lí thông tin...

     2.3. Các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường cần có sự phối hợp thống nhất, đồng bộ khi tổ chức hoạt động trải nghiệm

     Hoạt động trải nghiệm có khả năng thu hút sự tham gia, phối hợp, liên kết nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường như: giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Đội, ban giám hiệu nhà trường, cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương, … Mỗi lực lượng giáo dục có tiềm năng, thế mạnh riêng. Sự phối hợp thống nhất, đồng bộ giữa các lực lượng giáo dục trong việc thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sẽ khai thác, phát huy được sức mạnh từng lực lượng giáo dục, đồng thời sẽ huy động được nguồn nhân lực, vật lực cần thiết để tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh một cách hiệu quả.

     3. Kết luận

     Hoạt động trải nghiệm có vị trí, vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, thể hiện sự đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, các nhà quản lý và giáo viên ở trường tiểu học phải nhận thức được điều đó và có ý thức bồi dưỡng những kiến thức lý luận, những năng lực cần thiết để thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tham gia một cách có hiệu quả. Đồng thời mỗi nhà giáo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm giáo dục học sinh, phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để tạo ra những điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực, có nghĩa giúp học sinh hình thành, phát triển những phẩm chất và năng lực cần thiết để thích ứng với cuộc sống.

     TÀI LIỆU THAM KHẢO

     [1] Bộ Giáo dục & Đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thông – Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo).

    [2] Bộ môn Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình (2018), Hướng dẫn thiết kế hoạt động trải nghiệm rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh ở trường Tiểu học và THCS. (Chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên)

    [3] Cục Nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo (2018), Kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học, Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội.

    [4]  Nguyễn Quốc Vương- Ngô Xuân Quang (2018), Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học, Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Trang Xuân

Giảng viên bộ môn: Tâm lí giáo dục và Công tác xã hội

Tổng hợp video

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn