Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

1. Chức năng: Tham mưu, thực hiện công tác thanh tra giáo dục; công tác pháp chế và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ thường kỳ và đột xuất; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện: chính sách, pháp luật về giáo dục; mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình giáo dục, đào tạo; các quy chế tuyển sinh, giáo dục, đào tạo, quy chế thi; các quy định về giáo trình, sách giáo khoa, bài giảng; hoạt động giảng dạy, học tập, bồi dưỡng của giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên; chế độ làm việc của viên chức, nhân viên hành chính trong Trường; kết quả học tập, rèn luyện của người học; điều kiện công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ.

c) Kiểm tra điều kiện phục vụ dạy học; đề xuất kịp thời với Lãnh đạo trường và các đơn vị liên quan khắc phục, hoàn thiện điều kiện dạy học.

d) Phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch hằng năm của Trường và các kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo trường. Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

đ) Tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo quy định. Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra nội bộ; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục trong Nhà trường.

e) Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, phổ biến các chính sách, văn bản pháp luật mới và đề xuất biện pháp vận dụng thực hiện; hệ thống hóa, mã hóa danh mục văn bản pháp luật về giáo dục, đào tạo; tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến giáo dục, đào tạo.

f) Xác minh tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ học tập của học sinh, sinh viên, học viên, trả lời các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

g) Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng dài hạn, từng năm học phù hợp với lộ trình xây dựng và phát triển Nhà trường; xây dựng quy trình, phương án đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra; tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong Trường theo kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị.

 h) Tổ chức xây dựng hệ thống văn bản và đánh giá việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

i) Tham mưu thành lập các Hội đồng tự đánh giá; thu thập, xử lý thông tin, viết báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo và chương trình đào tạo; báo cáo kiểm định chất lượng các lĩnh vực hoạt động của Trường; tham mưu các điều kiện cần thiết cho đánh giá ngoài và lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng để đánh giá ngoài.

k) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra; pháp chế; phòng, chống tham nhũng và công tác đảm bảo chất lượng theo quy định.

l) Quản lý viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng

b) Các bộ phận thuộc phòng: Bộ phận Thanh tra - Pháp chế; Bộ phận Đảm bảo chất lượng.

4. Danh sách nhân sự

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

  1.  

Dương Thị Minh Thu

1969

Trưởng phòng

  1.  

Nguyễn Thế Phương

1969

Phó Trưởng phòng

  1.  

Bùi Ngọc Lâm

1976

Phó Trưởng phòng

  1.  

Đoàn Thị Hiệp

1978

 

  1.  

Phạm Văn Quảng

1981

 

  1.  

Nguyễn Thị Nhuần

1982

 

  1.  

Phạm Thành Khánh

1983

 

  1.  

Trần Minh Hiếu

1984