Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

1. Khái quát lịch sử phát triển

Tiền thân của Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng là Ban Thanh tra giáo dục. Ban được thành lập ngày 10/8/2006.

Tháng 01/2008, Ban Thanh tra giáo dục được đổi tên thành Ban Thanh tra giáo dục và Đảm bảo chất lượng đào tạo.

Tháng 11/2013, Phòng Thanh tra giáo dục và Kiểm định chất lượng đào tạo được thành lập.

Tháng 12/2015, cùng với sự thay đổi cơ cấu tổ chức của Nhà trường, Phòng Thanh tra giáo dục và Kiểm định chất lượng đào tạo được tách thành 02 đơn vị mới: Phòng Thanh tra; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Tháng 04/2022, do điều kiện thực tiễn thay đổi, để tinh gọn bộ máy, 02 Phòng trên được sáp nhập thành Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng, (bộ phận Khảo thí chuyển sang Phòng Đào tạo & Nghiên cứu khoa học).

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Tham mưu, thực hiện công tác thanh tra giáo dục; công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ thường kì và đột xuất; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện: chính sách, pháp luật về giáo dục; mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình giáo dục, đào tạo; các quy chế tuyển sinh, giáo dục, đào tạo, thi cử; các quy định về giáo trình, sách giáo khoa, bài giảng; hoạt động giảng dạy, học tập, bồi dưỡng của giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên; chế độ làm việc của viên chức, nhân viên hành chính trong Trường; kết quả học tập, rèn luyện của người học; điều kiện công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ.

c) Kiểm tra điều kiện phục vụ dạy học; đề xuất kịp thời với Lãnh đạo trường và các đơn vị liên quan khắc phục, hoàn thiện điều kiện dạy học.

d) Phối hợp với các khoa, phòng, trường trực thuộc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch hằng năm của Trường và các kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo trường; giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

đ) Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo quy định; tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra nội bộ; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục trong Nhà trường.

e) Xác minh tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ học tập của học sinh, sinh viên, học viên, soạn thảo công văn phúc đáp các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

f) Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng dài hạn, từng năm học phù hợp với lộ trình xây dựng và phát triển Nhà trường; xây dựng quy trình, phương án đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra; tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong Trường theo kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị.

 g) Tổ chức xây dựng hệ thống văn bản và đánh giá việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

h) Tham mưu thành lập các Hội đồng tự đánh giá; thu thập, xử lí thông tin, viết báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo và chương trình đào tạo; báo cáo kiểm định chất lượng các lĩnh vực hoạt động của Trường; tham mưu các điều kiện cần thiết cho đánh giá ngoài và lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng để đánh giá ngoài.

i) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra; pháp chế; phòng, chống tham nhũng và công tác đảm bảo chất lượng theo quy định.

k) Quản lý viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

      3. Cơ cấu tổ chức

a) Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng

b) Các bộ phận thuộc phòng: Bộ phận Thanh tra; Bộ phận Đảm bảo chất lượng.

Hiện nay, số viên chức của Phòng là 08.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Chức vụ

1

Dương Thị Minh Thu

1969

Ths Giáo dục học

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thế Phương

1969

ThS Văn hóa học

Phó trưởng phòng

3

Bùi Ngọc Lâm

1976

TS LL& LS giáo dục

Phó trưởng phòng

4

ThS Trần Minh Hiếu

1984

ThS ĐL & ĐG trong giáo dục

Trưởng bộ phận Đảm bảo chất lượng

5

Nguyễn Thị Nhuần

1982

ThS Quản lí công

Viên chức

6

Phạm Thành Khánh

1983

ThS Giáo dục học

Viên chức

7

Đoàn Thị Hiệp

1978

ThS Văn hóa học

Viên chức

8

Phạm Văn Quảng

1981

ThS Tin học

Viên chức

 

4. Thành tích đạt được trong những năm qua

Trong những năm qua, Phòng đã có nhiều nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tập thể và 100% viên chức của đơn vị liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hằng năm. Mỗi năm có ít nhất 01 viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tính đến nay, Phòng đã có 02 viên chức được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 04 viên chức được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 02 viên chức được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; Tập thể 02 lần được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2019-2020, Phòng vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen.

           Hằng năm, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các cá nhân trong Phòng còn tích cực thực hiện vượt định mức số giờ nghiên cứu khoa học qua việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Các đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh đã tham gia như: Đánh giá nhu cầu và xác lập danh mục kỹ năng sống cần trang bị cho học sinh trung học phổ thông theo các nhóm đối tượng đặc thù; Các giải pháp nhằm giảm hành vi bạo lực học đường cho học sinh trung học cơ sở; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.