Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Chức năng

a) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý tài sản công, quản lý tập trung các nguồn kinh phí, quỹ của Trường theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Quản lí và tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý Ký túc xá, công tác y tế học đường.

2. Nhiệm vụ

a) Lập Kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm, lập phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cho đơn vị trực thuộc Trường.

b) Xây dựng, thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; tổ chức các nguồn kinh phí theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

d) Thực hiện các khoản thu, chi theo chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. Kiểm tra, giám sát các hoạt động thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp; phát hiện và báo cáo Hiệu trưởng các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. Thực hiện việc chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản cho viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước.

đ) Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản, thuế và các chế độ chính sách khác có liên quan đối với đơn vị trực thuộc có hoạt động thu - chi tài chính và sử dụng ngân sách Nhà nước.

e) Đề xuất các phương án phân phối và quản lý các quỹ của Trường đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng theo quy định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

f) Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của Trường, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, giữ gìn tài sản công.

g) Bảo quản, lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định của Nhà nước. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê theo quy định và công tác báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cấp quản lý có thẩm quyền.

h) Chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất kế hoạch, biện pháp sử dụng hiệu quả phòng ở, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các công trình được xây dựng, trang bị phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt, học tập tại ký túc xá. Chủ động đề xuất thay thế, sửa chữa nhỏ trong ký túc xá kịp thời đảm bảo sinh hoạt của học sinh, sinh viên. Tổ chức cho học sinh, sinh viên thực hiện vệ sinh môi trường khu nội trú.

i) Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại ký túc xá: phòng, chống trộm cắp, cướp giật, quấy rối an ninh trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật và quy chế của Nhà trường; phối hợp với đơn vị chức năng lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ; kiểm tra thường xuyên trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại các ký túc xá của Trường; phân công viên chức, người lao động trực trong ký túc xá 24/24h trong ngày.

k) Quản lý sinh hoạt của học sinh, sinh viên nội trú theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường. Quản lý người ngoài trường ra vào ký túc xá. Phối hợp với các đơn vị trong Trường và các cơ quan chức năng liên quan để ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Trực tiếp hoặc đề nghị xử lý các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Quy chế; đề nghị khen thưởng học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ký túc xá.

l) Tổ chức các lực lượng nòng cốt trong học sinh, sinh viên để cùng phối hợp kiểm tra, bảo vệ trật tự, phát hiện kịp thời những diễn biến về tư tưởng của học sinh, sinh viên nội trú, đặc biệt những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, dân tộc, tôn giáo.

m) Trực tiếp quản lý bộ phận Y tế; tổ chức kiểm tra sức khỏe, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho viên chức, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên trong Trường.

n) Chủ trì thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho học sinh, sinh viên. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc, Đoàn thanh niên để giải quyết các trường hợp học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

o) Quản lý viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo quy định hiện hành; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo phòng: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.

b) Các bộ phận thuộc phòng: Bộ phận Tài chính - Kế toán; Bộ phận Quản lí Ký túc xá; Bộ phận Y tế.

4. Danh sách nhân sự

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hương

1972

Trưởng phòng

 1.  

Trịnh Hữu Quảng

1977

Phó Trưởng phòng

 1.  

Đinh Thị Thanh Tố

1982

 

 1.  

Vũ Thị Lý

1983

 

 1.  

Tạ Kim Khoa

1985

 

 1.  

Nguyễn Thị Tuyết Mai

1990

 

 1.  

Bùi Văn Vinh

1985

 

 1.  

Nguyễn Thị Hằng

1988

 

 1.  

Vũ Quốc Hải

1971

 

 1.  

Trần Thị Lành

1972

 

 1.  

Nguyễn Hải Yến

1986