Trường Mầm non Hoa Hồng

1. Vị trí

a) Trường Mầm non Hoa Hồng là cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục mầm non của tỉnh Thái Bình, trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình (sau đây gọi là Trường mầm non); chịu sự quản lý chuyên môn của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thái Bình.

b) Trường Mầm non Hoa Hồng có con dấu và tài khoản riêng, hạch toán độc lập.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thực hiện đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tổ chức hoạt động của Trường mầm non; các quy định, quy chế có liên quan khác của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

b) Xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển Trường mầm non theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của Nhà trường.

c) Thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

d) Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; quản lý trẻ em; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi trong phạm vi được phân công; thực hiện hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục theo phân công của cấp có thẩm quyền.

đ) Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Công bố công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

e) Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của Trường mầm non trong quản lý hoạt động giáo dục. Tham mưu với chính quyền, phối hợp với gia đình hoặc người chăm sóc trẻ em và tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động phù hợp trong cộng đồng.

f) Phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chương trình giáo dục chất lượng cao của Trường mầm non; theo lộ trình từng bước triển khai dạy học theo chương trình chất lượng cao.

g) Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Khoa Giáo dục Mầm non, Khoa Giáo dục phổ thông và Bồi dưỡng giáo viên và đơn vị liên quan trong triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, cán bộ quản lý trường mầm non.

h) Phối hợp với Khoa Các bộ môn chung và Giáo dục hòa nhập và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến giáo dục hòa nhập.

i) Phối hợp với các đơn vị có liên quan sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ và triển khai các hoạt động giáo dục mới; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy học, thực hiện chế độ làm việc của giáo viên. Chủ động đề xuất nhu cầu, tham gia tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị; quản lý, sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

k) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên trong đơn vị và tham gia đánh giá cán bộ quản lý theo quy định.

l) Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao và các nguồn lực khác theo quy định; xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.

m) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm giao.

3. Tổ chức bộ máy

a) Hội đồng trường;

b) Lãnh đạo trường: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

c) Các hội đồng khác trong trường: Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng tư vấn.

d) Các tổ chức chính trị xã hội: Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình; Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình; Chi đoàn Thanh niên trực thuộc Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

d) Các tổ chuyên môn thuộc Trường: Tổ Văn phòng; Tổ Mẫu giáo 5 tuổi; Tổ Mẫu giáo 4 tuổi; Tổ Mẫu giáo 3 tuổi; Tổ Nhà trẻ; Tổ Nấu ăn.

4. Danh sách nhân sự

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

 1.  

Quách Thị Mai

1973

Hiệu trưởng

 1.  

Vũ Thị Hải Hà

1980

Chủ tịch công đoàn

 1.  

Nguyễn Thu Thủy

1990

Bí thư Đoàn Thanh niên

 1.  

Trần Thị Vân

1968

Tổ trưởng  Mẫu giáo 5 tuổi

 1.  

Đinh Thị Hồi

1977

Tổ trưởng Mẫu giáo 4 tuổi

 1.  

Hà Thị Hồng

1974

Tổ trưởng Mẫu giáo 3 tuổi

 1.  

Vũ Thị Phương Thảo

1984

Tổ trưởng tổ Nhà trẻ

 1.  

Phạm Thị Lan

1987

Tổ trưởng tổ Văn phòng

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Thủy

1988

Tổ phó

 1.  

Lê Thị Hồng Nga

1994

Giáo viên

 1.  

Đinh Thị Mai Lan

1982

Giáo viên

 1.  

Bùi Thị Lệ

1988

Giáo viên

 1.  

Trần Thị Linh

1993

Giáo viên

 1.  

Lưu Thị Hồng Phương

1972

Giáo viên

 1.  

Cao Thị Hà

1979

Tổ phó

 1.  

Trần Thị Lan

1986

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị The

1985

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Thúy

1982

Giáo viên

 1.  

Khúc Thị Xuyến

1981

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Lan

1976

Giáo viên

 1.  

Phạm Thị Thắm

1969

Giáo viên

 1.  

Bùi Thị Mai Anh

1979

Giáo viên

 1.  

Trịnh Thu Giang

1992

Giáo viên

 1.  

Lê Thị Thu Hiền

1988

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Tho

1984

Tổ phó

 1.  

Lê Thị Hận

1967

Giáo viên

 1.  

Phạm Thị Hà

1983

Giáo viên

 1.  

Hà Thị Bích Thuần

1985

Giáo viên

 1.  

Trịnh Thị Lan Anh

1981

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Khuyến

1991

Giáo viên

 1.  

Trần Thị Hồng

1988

Giáo viên

 1.  

Hà Thị Thanh Tâm

1977

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Vui

1983

Giáo viên

 1.  

Đỗ Thị Sang

1987

Nhân viên

 1.  

Phạm Thị Thủy

1978

Tổ phó