Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý về công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; quản lý người học; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu xây dựng mục tiêu giáo dục, đào tạo các bậc học, các hệ đào tạo trong Nhà trường. Tổ chức xây dựng, chỉnh lý, duyệt chương trình khung, chương trình chi tiết môn học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện các chương trình khung, chương trình chi tiết môn học.

b) Xây dựng nội quy, quy chế giảng dạy, học tập; xây dựng, tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, kiểm tra, thi và các kế hoạch khác liên quan trong từng năm học; lập thời khoá biểu, kế hoạch thi, kiểm tra.

c) Tổng hợp giờ dạy, giờ quy đổi các nhiệm vụ khác ra giờ dạy của từng học kỳ, năm học và xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng phục vụ công tác quản lý của Trường.

d) Quản lý các loại phôi bằng, chứng chỉ, chứng nhận; quản lý và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo quy định.

đ) Liên kết với các tổ chức, các cơ sở đào tạo để nâng cao trình độ cho người học ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; phối hợp tổ chức, quản lý các lớp liên kết đào tạo, bồi dưỡng.

e) Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; quản lý tiến độ thực hiện, nghiệm thu các dự án khoa học và các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường. Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch, xác định tính khả thi và định hướng công tác nghiên cứu khoa học dài hạn và trong từng năm học; tổ chức thu thập thông tin khoa học, xây dựng và quản lý việc biên soạn tập san thông tin khoa học làm tài liệu học tập, tham khảo phục vụ trong công tác giảng dạy và học tập; tổ chức hội thảo, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên có thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học.

f) Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác trong và ngoài nước, tìm hiểu, lựa chọn đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng phê duyệt.

g) Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hằng năm. Là đầu mối tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức, các trường cao đẳng, đại học quốc tế; theo dõi các văn bản kí kết.

h) Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính theo dõi và quản lý đoàn đến, đoàn đi theo quy định; làm thủ tục mời và xin visa nhập cảnh cho chuyên gia và khách quốc tế (nếu có); tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường. Phối hợp với các phòng, khoa trong Trường và các đơn vị ngoài Trường đảm bảo an ninh, chính trị trong công tác hợp tác quốc tế.

i) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới học sinh, sinh viên; tổ chức, theo dõi các đợt sinh hoạt chính trị, tuần sinh hoạt công dân đầu khoá, cuối khoá và đầu năm học cho học sinh, sinh viên toàn trường.

k) Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của người học; tiếp nhận, xem xét các đơn từ, khiếu nại liên quan đến người học; tham mưu, đề xuất biện pháp giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong Trường; định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo Hiệu trưởng và các cơ quan chức năng.

l) Xây dựng kế hoạch, phối hợp với đơn vị, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, giáo dục truyền thống Nhà trường, tổ chức các buổi lễ kỷ niệm, lễ mít tinh, các sự kiện chính trị, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa các đơn vị trong và ngoài Trường; tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường sư phạm, văn hoá, phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên. Quản lý các loại hình câu lạc bộ, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của học sinh, sinh viên và học viên.

m) Lập và quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên, học viên; thường xuyên cập nhật bổ sung hồ sơ của học sinh, sinh viên, học viên trong suốt khoá học; lưu trữ hồ sơ học sinh, sinh viên, học viên và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác học sinh, sinh viên, học viên theo quy định hiện hành. Tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá công tác quản lý học sinh, sinh viên, học viên; đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ cho người học theo quy định của Nhà nước.

n) Là đầu mối liên hệ giữa Nhà trường, gia đình và địa phương; tập hợp ý kiến phản ánh của học sinh, sinh viên, học viên; giải quyết khiếu nại các vấn đề liên quan tới học tập và rèn luyện. Định kỳ tham mưu với Hiệu trưởng tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh, sinh viên, với phụ huynh học sinh để kịp thời giải đáp những ý kiến đóng góp, xây dựng của học sinh, sinh viên, đáp ứng những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của học sinh, sinh viên. Là đầu mối trong quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng, cơ quan an ninh để giải quyết các vấn đề liên quan đến người học.

o) Tăng cường mối quan hệ với cựu học sinh, sinh viên để có thêm nguồn thông tin cần thiết nhằm đánh giá sản phẩm đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường; là đầu mối tập hợp các thông tin liên quan đến tuyển dụng để thông tin, tư vấn, hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp.

p) Quản lí, xây dựng và phát triển học liệu thư viện; chủ trì quản lý, điều hành việc sử dụng Thư viện và các thiết bị dạy học dùng chung.

q) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh;

r) Quản lý viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định; thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị liên quan.

s) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo phòng: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.

b) Các bộ phận thuộc phòng: Bộ phận Quản lý đào tạo, bồi dưỡng; Bộ phận Quản lý nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế; Bộ phận Công tác học sinh, sinh viên; Bộ phận Thư viện - Thiết bị dạy học.

4. Danh sách nhân sự

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hằng

1968

Trưởng phòng

 1.  

Đỗ Thị Lan Hương

1969

Phó Trưởng phòng

 1.  

Phí Thị Khoa

1977

Phó Trưởng phòng

 1.  

Trần Văn Sáng

1964

 

 1.  

Phạm Xuân Tùng

1967

 

 1.  

Lương Thị Thu Hà

1974

 

 1.  

Vũ Quốc Cường

1976

 

 1.  

Bùi Quang Thọ

1983

 

 1.  

Lê Thị Kim Phụng

1974

 

 1.  

Phạm Đình Khôi

1979

 

 1.  

Nguyễn Thị Hằng

1985

Trưởng bộ phận TVTBTH

 1.  

Lê Thị Phương

1986

 

 1.  

Ngô Thị Vân Duyên

1972

Trưởng bộ phận CTHSSV

 1.  

Đỗ Thị Bích Lụa

1984

 

 1.  

Nguyễn Thị Hằng

1978

 

 1.  

Đặng Thị Kim Chuyên

1971

 

 1.  

Nguyễn Anh Tuấn

1989

 

 1.  

Nguyễn Thị Hoà

1972

 

 1.  

Nghiêm Xuân Hoàng

1980

 

 1.  

Phạm Mạnh Tưởng

1980