Hội nghị nghiên cứu học, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình
Thực hiện Kế hoạch 216-KH/TU, ngày 28/11/2023 của Tỉnh ủy Thái Bình và Kế hoạch số 102-KH/ĐUK, ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị ...

Danh mục

Tin tức nổi bật