1. Chức năng:

- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập chương trình đào tạo giáo viên ngành giáo dục mầm non, trình độ cao đẳng.

- Thực hiện các chức năng khác theo quy định nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành.

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo; khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế theo kế hoạch chung của trường. Hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở có liên quan đến ngành nghề đào tạo của khoa, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Phối hợp với Trường Mầm non Hoa Hồng trong việc thực hiện các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm, chuyển giao khoa học công nghệ, bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên mầm non.

c) Tổ chức phát triển các chuyên đề bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên và đào tạo lại đội ngũ giáo viên mầm non theo quy định.

d) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động và sinh viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa.

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc khoa, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

e) Quản lý giảng viên, người lao động và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ làm việc của giảng viên; thực hiện quy chế đào tạo của sinh viên và người học thuộc khoa quản lý.

f) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý theo quy định.

g) Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Khoa theo quy định hiện hành.

h) Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo khoa: Trưởng khoa và các Phó trưởng khoa.

b) Các bộ phận thuộc khoa: Văn phòng khoa; Bộ môn Tổng hợp; Bộ môn Nghiệp vụ.

4. Danh sách nhân sự

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

 1.  

Nguyễn Thị Kim Hồng

1977

Trưởng khoa

 1.  

Vũ Thị Bích Liên

1969

Phó Trưởng khoa

 1.  

Vũ Thị Cẩm Thuý

1970

Phó Trưởng khoa

 1.  

Phan Thị Hồng Lan

1973

Trưởng bộ môn Tổng hợp

 1.  

Nguyễn Thị Huệ

1985

 

 1.  

Ngô Lan Hương

1986

 

 1.  

Nguyễn Thị Oanh

1984

 

 1.  

Lại Thị Hương Giang

1973

 

 1.  

Phạm Hồng Minh

1988

 

 1.  

Nguyễn Thị Huệ

1985

 

 1.  

Trần Phúc Thành

1978

 

 1.  

Trương Thị Quỳnh Tâm

1977

 

 1.  

Đỗ Thị Nguyệt

1979

 

 1.  

Vũ Thị Nguyệt

1985

Trưởng bộ môn Nghiệp vụ

 1.  

Vũ Thị Dung

1987

 

 1.  

Bùi Nữ Hồng Minh

1988

Phó Trưởng bộ môn Nghiệp vụ

 1.  

Khiếu Thị Loan

1988

 

 1.  

Nguyễn Thị Tố Lan

1988

 

 1.  

Phạm Thị Hằng

1978

 

 1.  

Nguyễn Thị Trang Xuân

1981

 

 1.  

Đỗ Cao Dũng

1981

 

 1.  

Nguyễn Thị Minh Tâm

1978

 

 1.  

Ngô Thị Xoan

1974

 

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Loan

1985