Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quách Đình Bảo

1. Vị trí

a) Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quách Đình Bảo là cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục phổ thông; là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình; chịu sự quản lý chuyên môn của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Sở giáo dục và Đào tạo Thái Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thái Bình.

b) Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quách Đình Bảo có con dấu riêng và hạch toán phụ thuộc.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thái Bình Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quách Đình Bảo và các quy định khác có liên quan do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình ban hành.

b) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quách Đình Bảo gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xác định sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa, lịch sử và tạo dựng truyền thống của Nhà trường.

c) Nghiên cứu, xây dựng và phát triển chương trình giáo dục của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quách Đình Bảo theo định hướng chất lượng cao đã được phê duyệt; theo lộ trình từng bước tổ chức thực hiện chương trình giáo dục chất lượng cao.

d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyển sinh và tiếp nhận, quản lý học sinh theo quy định.

đ) Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội phù hợp.

e) Thực hiện phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

f) Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý các hoạt động giáo dục; đảm bảo việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật; công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

h) Thực hiện thu, chi tài chính theo quy định.

i) Quản lý giáo viên, người lao động và học sinh thuộc đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Phối hợp với các đơn vị khác có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy học và chế độ làm việc của giáo viên.

k) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên trong đơn vị và tham gia đánh giá cán bộ quản lý theo quy định.

l) Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị theo quy định hiện hành.

m) Huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả, bảo quản tài sản được giao và các nguồn lực khác cho hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

n) Báo cáo công tác kịp thời theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình giao.

3. Tổ chức bộ máy

a) Hội đồng trường.

b) Lãnh đạo trường: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

c) Các hội đồng khác trong trường: Hội đồng thi đua, khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng tư vấn.

d) Các tổ chức chính trị xã hội: Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình; Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình; Chi đoàn Thanh niên trực thuộc Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình; Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

đ) Các tổ chuyên môn thuộc Trường: Tổ Văn phòng; Tổ Tiểu học; Tổ Toán; Tổ Văn; Tổ Tự nhiên; Tổ Xã hội.

4. Danh sách nhân sự

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

I

Ban Giám hiệu

 

 

1

Nguyễn Xuân Vinh

1981

Hiệu trưởng

2

Hà Thu Nguyệt

1979

 

I

Tổ Văn phòng

 

 

3

Nguyễn Thị Gái

1968

 

4

Đỗ Thị Thu Hà

1972

 

5

Đỗ Thị Thanh Bình

1975

 

6

Lê Minh Thành

1983

 

7

Hoàng Thị Nguyệt

1982

 

8

Nguyễn Thị Minh Hạnh

1985

 

9

Bùi Thị Liễu

1985

 

10

Đào Thị Yến

1986

 

II

Tổ Toán

 

 

11

Ngô Quý Đăng

1976

Tổ phó

12

Bùi Thị Kim Chi

1979

Tổ trưởng

13

Nguyễn Thắng Đường

1980

 

14

Phạm Thị Ngân Hà

1980

 

15

Đặng Thành Trung

1981

 

16

Nguyễn Thị Mai Anh

1985

 

17

Lê Thị Tú Anh

1985

 

18

Phan Tuấn Anh

1985

 

19

Nguyễn Thị Hường

1986

 

20

Đinh Văn Thư

1987

 

III

Tổ Văn

 

 

21

Nguyễn Thị Khánh Xuân

1968

 

22

Doãn Thanh Vân

1977

 

23

Phạm Văn Hoàng

1979

 

24

Cao Thị Hồng Hạnh

1980

Tổ trưởng

25

Đỗ Thị Nga

1983

 

26

Trần Thanh Tâm

1983

 

27

Nguyễn Thị Thanh Huyền

1985

 

28

Nguyễn Thị Yến

1985

 

29

Đỗ Thị Loan

1987

 

IV

Tổ Tự nhiên

 

 

30

Vũ Đăng Luật

1973

 

31

Phạm Cao Phong

1978

Tổ phó

32

Nguyễn Thị Thu Hà

1978

 

33

Vũ Thị Dịu

1982

Tổ phó

34

Hà Văn Đạt

1991

 

35

Nguyễn Xuân Luấn

1977

 

36

Nguyễn Thị Thùy Ninh

1983

 

37

Hoàng Thị Loan Thanh

1984

 

38

Đào Thị Thanh Vân

1986

 

39

Bùi Thị Hoàng Yến

1986

Tổ trưởng

40

Nguyễn Thị Ngọc Anh

1988

 

V

Tổ Xã hội

 

 

41

Đinh Thị Hạnh

1976

Tổ phó

42

Đỗ Thị Minh Nguyệt

1979

 

43

Trần Thị Hiền

1983

 

44

Phạm Thị Thảo

1987

 

45

Vũ Thị Minh Nguyệt

1969

 

46

Nguyễn Thị Hồng Xuyến

1978

 

47

Nguyễn Thị Nhường

1982

 

48

Phạm Thị Chi

1974

 

49

Hoàng Thị Ngân

1977

 

50

Nguyễn Thanh Huyền

1979

 

51

Vũ Tiến Anh

1981

 

52

Vũ Thị Hạnh

1983

 

53

Ngô Hồng Quân

1977

 

54

Bùi Văn Chung

1980

 

55

Nguyễn Văn Mạnh

1986

 

56

Nguyễn Thanh Tùng

1977

 

57

Phạm Thị Thảo

1978

 

58

Phí Đức Thắng

1977

 

59

Nguyễn Thị Loan

1979