1. Chức năng

a) Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

b) Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trường học cho các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành.

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo kế hoạch chung của Trường; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở có liên quan đến ngành nghề đào tạo của khoa, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc khoa, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

d) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

đ) Tổ chức phát triển các chuyên đề bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng cấp chứng chỉ và đào tạo lại đội ngũ giáo viên theo quy định.

e) Chịu trách nhiệm chính về việc nghiên cứu nhu cầu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

f) Phối hợp tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo dục; nghiên cứu, phát triển và tổ chức triển khai các chuyên đề bổ trợ kiến thức có liên quan nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

g) Tổ chức việc xây dựng, chỉnh lý, bổ sung chương trình, tài liệu giảng dạy thuộc chuyên ngành; nghiên cứu và đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

h) Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về khoa học giáo dục, hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục từng giai đoạn và đáp ứng nguồn nhân lực của Nhà trường và của tỉnh. Tham mưu, tư vấn ứng dụng khoa học quản lý giáo dục cho Nhà trường và các cơ sở giáo dục trong tỉnh, ngoài tỉnh.

i) Quản lý giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ làm việc của giảng viên; thực hiện quy chế đào tạo của học sinh, sinh viên và người học thuộc khoa quản lý.

k) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý theo quy định.

l) Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Khoa theo quy định hiện hành.

m) Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định.

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo khoa: Trưởng khoa và các Phó trưởng khoa.

b) Các bộ phận thuộc khoa: Văn phòng khoa; Bộ môn Lí luận và Nghiệp vụ quản lý; Bộ môn Tin học; Bộ môn Ngoại ngữ; Bộ môn Âm nhạc.

4. Danh sách nhân sự

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hà

1973

Trưởng khoa

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Huyền

1968

Phó Trưởng khoa

 1.  

Trần Ngọc Sơn

1977

Phó Trưởng khoa

 1.  

Nguyễn Thị Vân Anh

1976

Phó Trưởng khoa

 1.  

Phạm Quốc Hùng

1968

 

 1.  

Vũ Quang Hưng

1971

 

 1.  

Vũ Thị Huyền

1969

Phó Trưởng bộ môn TV-TBTH

 1.  

Nguyễn Thị Đạt

1968

 

 1.  

Phạm Văn Vương

1971

 

 1.  

Nguyễn Thị Hạnh

1984

 

 1.  

Phạm Thị Thu Hương

1977

 

 1.  

Nguyễn Thị Hiền

1983

 

 1.  

Bùi Trọng Trâm

1958

 

 1.  

Nguyễn Văn Hào

1976

 

 1.  

Phạm Duy Đường

1978

 

 1.  

Vũ Thị Lan

1978

 

 1.  

Trần Thị Phương Thảo

1979

 

 1.  

Đào Trọng Biên

1981

Trưởng bộ môn Tin học

 1.  

Đào Thị Minh

1982

Phó Trưởng bộ môn Tin học

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hương

1983

 

 1.  

Hoàng Thị Lê Dung

1986

 

 1.  

Đặng Thu Hiền

1977

 

 1.  

Trần Thị Lý

1977

 

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Yến

1978

 

 1.  

Trần Thị Hiển

1980

 

 1.  

Phạm Thị Thu Hường

1968

 

 1.  

Phạm Thị Thu Huyền

1976

 

 1.  

Đặng Hữu Tình

1977

Trưởng bộ môn Âm nhạc

 1.  

Lê Thị Bạch Dương

1969

 

 1.  

Nguyễn Thị Thúy

1982

 

 1.  

Bùi Thị Thuý

1977