A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tham dự trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh

 

Ngày 10/4/2024, Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tham dự trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh theo Kế hoạch 252-KH/TU, ngày 03/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và Công văn số 92-CV/ĐUK, ngày 05/4/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Tại điểm cầu Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình có đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; các đồng chí lãnh đạo trường và 156/239 đảng viên, viên chức, người lao động đăng kí học tập nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh tham dự hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu nội dung:

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam””. Tác phẩm gồm 03 phần: Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao. Tác phẩm đã tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới. Tác phẩm là cẩm nang giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên làm công tác đối ngoại nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Bài viết được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024). Bài viết được kết cấu thành 3 phần: Phần thứ nhất: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; Phần thứ ba: Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Qua bài viết góp phần bồi đắp niềm tự hào, tự tin cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Phần trình bày của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo sinh động, không những bám sát nội dung tác phẩm và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà còn có những liên hệ phong phú, thiết thực, thu hút mọi sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, viên chức tham dự Hội nghị, góp phần làm nên thành công, hiệu quả của buổi sinh hoạt chính trị.

Tại hội nghị, đảng viên, viên chức, người lao động cũng được nghe đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 một cách khoa học, khái quát, có trọng tâm, trọng điểm, nhấn mạnh được những nội dung quan trọng, tạo được sự quan tâm đặc biệt của người nghe.

Ngoài ra, cũng trong dịp sinh hoạt chính trị này, các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về “Công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về “Công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về “Phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới”; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” cũng được các đồng chí lãnh đạo tỉnh quán triệt, triển khai bằng văn bản gửi tới các cấp ủy, tổ chức đảng.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều nội dung rất quan trọng được truyền đạt trong thời gian ngắn, đặc biệt là 02 bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa và giá trị vô cùng sâu sắc. Những nội dung của bài viết nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước, dân tộc, cũng như nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Sau Hội nghị, Đảng ủy, Chi ủy chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai đến đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ những nội dung trên; mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tích cực, nghiên cứu, nắm bắt, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Dưới đây là một số hình ảnh từ Hội nghị trực tuyến của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình:

 


Tác giả: Phan Thị Thuận, Văn phòng Đảng uỷ trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Danh mục

Tin tức nổi bật