A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA HỌC HỆ CHÍNH QUY, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP KHÓA 2023-2026

Thực hiện Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU ngày 05/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa học của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3069/SLĐTBXH-GDNN ngày 07/7/2003 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 2023; Kế hoạch năm học 2023-2024; Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đã tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa học cho học sinh hệ chính quy trình độ trung cấp, khóa 2023-2026.

Ngày 14/8/2023 Nhà trường triển khai học Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa học cho học sinh trình độ trung cấp, khóa 2023-2026. Thời gian học từ ngày 14/2/2023 đến ngày 19/8/2023.

Nội dung chuyên đề được triển khai theo Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU ngày 05/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa học của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh và các vấn đề cần thiết của Nhà trường đảm bảo yêu cầu và chất lượng kiến thức, thông tin truyền đạt đến học sinh. Cụ thể:

          1. Giới thiệu về nhà trường, lịch sử truyền thống nhà trường; chiến lược phát triển trường; giới thiệu về ngành nghề, chương trình học tập (học văn hóa phổ thông và học nghề), cơ hội sau khi tốt nghiệp ra trường để học sinh hiểu hơn về ngành nghề và các tiêu chí cần phấn đấu trong quá trình học tập tại trường cũng như giúp học sinh có đầy đủ hành trang cần thiết để nhanh chóng thích nghi và học tập ở môi trường mới cấp chuyên nghiệp.

          2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh: Phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; quán triệt học tập chuyên đề toàn khóa năm 2023 của tỉnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường; Quyết định số 315/QĐ-LĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

3. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên: Trang bị các kiến thức về quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của sinh viên như Luật Giao thông, Luật An ninh mạng; các chương trình, Dự án về Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trong trường học đến năm 2025; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, ma túy, mại dâm trong trường học,.. các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường phòng, chống các dịch bệnh; hỗ trợ tâm lý giúp học sinh đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

4. Phổ biến các quy chế, quy định, quyền, nghĩa vụ và các chế độ chính sách đối với sinh viên: Phổ biến cho học sinh những quy chế, quy định liên quan đến đào tạo, công tác học sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, các văn bản liên quan đến chế độ chính sách cho học sinh như miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học tập; khen thưởng, kỷ luật,...

5. Hoạt động Đoàn và các hoạt động khác: Phổ biến các quy định về công tác Đoàn, Hội; an ninh, an toàn trường học; hướng dẫn học sinh tham gia các câu lạc bộ, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội...

Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa học là một hoạt động bắt buộc, yêu cầu học sinh phải tham gia đầy đủ và được kiểm tra đánh giá. Kết quả sau khi kết thúc Tuần sinh hoạt chính trị là một tiêu chí để đánh giá rèn luyện của học sinh trong năm học 2023-2024. Những kiến thức bổ ích trong Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa học góp phần nâng cao hiệu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ứng xử văn hóa cho học sinh. Đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết làm hành trang giúp cho học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện tại Nhà trường.

Một số hình ảnh trong Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa:

Giờ giảng dạy chuyên đề của Nhà giáo - Thạc sỹ Hoàng Văn Thiệp, Hiệu trưởng Nhà trường

Giờ giảng dạy chuyên đề của Nhà giáo - Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hằng,

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Toàn cảnh lớp học Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa

 


Tác giả: Thạc sỹ Ngô Thị Vân Duyên, Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Danh mục

Tin tức nổi bật